Wet- en regelgeving

Het voldoen aan wet- en regelgeving en het beschikken over en handelen conform de benodigde vergunningen zijn van wezenlijk belang voor onze ‘license to operate’. De operationele activiteiten van ons bedrijf worden in sterke mate beïnvloed door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van afval, milieu en arbeid. Meerlanden anticipeert op nieuwe wet- en regelgevingen. Verandering van wet- en/of regelgeving kan ertoe leiden dat wij extra maatregelen nemen om aan de voorschriften te voldoen. Wijzigingen kunnen ook invloed hebben op de operationele processen en de omgeving. Bij belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering, betrekken wij omwonenden en bedrijven en/of informeren wij hen.

De volgende vier externe instanties zijn ten aanzien van de operationele activiteiten van Meerlanden in de praktijk betrokken bij (het toezicht op) de naleving van wet- en regelgeving door Meerlanden: Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), de Milieu-inspectie, de Provincie/Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie. Omtrent de naleving van wet- en regelgeving door Meerlanden wordt jaarlijks gerapporteerd aan de raad van commissarissen.

Hieronder volgt een overzicht van controles en metingen door het bevoegd gezag op de bedrijfslocaties van Meerlanden.

Locatie Aantal controle bezoeken bevoegd gezag / meldingen / berichten bevoegde gezagen Bevindingen    
       
       
         
Rijsenhout Aarbergerweg 41 17 Controlebezoek: conform eisen, m.u.v. verwerking tonnage GFT. Op diverse onderwerpen en niveaus overleg gevoerd met bevoegd gezag, vergunning-aanvragen voorbereid en ingediend en meldingen gedaan.    
Rijsenhout Aarbergerweg 5-7 2 Conform eisen    
Heemstede 1 Conform eisen    
Diemen 1 Conform eisen    
Hillegom 2 Conform eisen    
Lisse 4 Aantal aanpassingen geïndiceerd. Hieraan opvolging gegeven en melding Activiteitenbesluit ingediend.    
Noordwijkerhout 0 -    
Uithoorn (RSC Schiphol) 3 Aantal aanpassingen geïndiceerd. Hieraan opvolging gegeven. Uitbreidingsvergunning verleend.    
Hoofddorp (Meerwinkel) 0 -    
Voorhout (VAB) 2 Aantal aanpassingen geïndiceerd. Hieraan opvolging gegeven.    

Last onder dwangsom

Halverwege het verslagjaar heeft Meerlanden een Last onder Dwangsom (“LOD”) opgelegd gekregen door de Omgevingsdienst. De LOD behelst dat een boete van € 100.000 kan worden opgelegd indien Meerlanden meer GFT-afval accepteert ter compostering dan is vergund. Meerlanden is momenteel in overleg met de Omgevingsdienst over de LOD. Deze boete is voorzichtigheidshalve ten laste van het resultaat 2020 gebracht.

Integriteit & waarden

Meerlanden hanteert een integriteitsbeleid. Onderdeel daarvan is de gedragscode ‘VERder met integriteit: Veilig, Eerlijk & Respectvol’ en bijbehorende regelingen, zoals een klokkenluidersprotocol en een bedrijfsregeling (on)gewenste omgangsvormen. Er is een integriteitscoördinator voor de uitvoering van het beleid. Daarnaast zijn twee interne vertrouwenspersonen (een man en een vrouw) bij wie de medewerkers vertrouwelijk meldingen kunnen doen. De gedragscode is op de website van Meerlanden geplaatst.

Meerlanden heeft de begrippen veilig, eerlijk en respectvol in een bredere context geplaatst van Samen Verder. Samen Verder gaat over de waarden die Meerlanden voor de eigen organisatie het belangrijkst vindt en waaraan de medewerkers met elkaar betekenis willen geven: Samenwerken, Veilig, Eerlijk, Respectvol, Dienstverlenend, Energiek en Resultaatgericht. Het bespreekbaar maken en invulling geven aan deze waarden is waar Samen Verder over gaat. Het is geen kop-staart project met een concreet eindresultaat, maar een richting die medewerkers met elkaar opgaan.

Privacy

Meerlanden hanteert een privacybeleid. Het privacybeleid van Meerlanden beoogt te waarborgen dat door Meerlanden zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Inzet daarbij is te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die wetgeving geeft regels voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Voorwaarde voor de verwerking van persoonsgegevens is een toereikende grondslag en een gelegitimeerd doel. Verder schrijft de wetgeving voor wat te doen in het geval persoonsgegevens worden gelekt of daarvan een vermoeden bestaat. Uitgangspunt is dat dit wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens registreert Meerlanden in een privacyregister. Het register voorziet in een overzicht van de persoonsgegevens die Meerlanden verzamelt en geeft inzicht in de (mate van) opvolging van het privacybeleid en de privacywetgeving. Meerlanden heeft een Privacyofficer die toeziet op de uitvoering van het privacybeleid en naleving van de privacywetgeving. Over de werking van het privacybeleid wordt jaarlijks gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Op de website van Meerlanden is de model verwerkersovereenkomst raadpleegbaar die Meerlanden hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens met tussenkomst van derden. Vragen, suggesties en opmerkingen omtrent privacy bij Meerlanden kunnen worden gericht aan privacyofficer@meerlanden.nl.