In onze regio kennen bewoners ons vooral van onze dienstverlening in afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding. Minder zichtbaar, maar net zo belangrijk, zijn onze activiteiten om afvalstromen te verwerken en te vermarkten.

Om invulling te geven aan onze circulaire ambitie richten we ons op hoogwaardig en duurzaam hergebruik van grondstoffen. Door de schaal van ons bedrijf willen wij in onze regio de rol van duurzame grondstoffenregisseur verder inhoud geven.

Wij analyseren de grondstoffen die beschikbaar komen uit alle afvalstromen uit de huishoudens in de Meerlandenregio, het groenafval uit de buitenruimte en ook het afval vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen dat op afval van huishoudens lijkt. Per grondstof maken wij een afweging over de invulling van onze rol. Voor sommige grondstoffen verzorgen we alleen de inzameling en vermarkting. Andere grondstoffen sorteren en demonteren we zelf en verwerken we tot nieuwe producten. Hoe schoner de grondstof is, hoe hoogwaardiger de hergebruikmogelijkheden zijn. Via grondstoffenrapportages informeren wij de gemeenten over deze activiteiten. Bovendien gebruiken we onze kennis van de stakeholders om te adviseren over optimalisering van de inzameling, om nieuwe technische oplossingen te implementeren en om voorlichting te geven aan bewoners, bedrijven en gemeenten.

Grondstoffenkompas

Om producten en grondstoffen optimaal te verwaarden, gericht op hergebruik en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten, zijn wij op zoek gegaan naar een model om de impact van onze dienstverlening te meten. In co-creatie met Impact Institute hebben wij het grondstofkompas ontwikkeld.

Dit kompas geeft op een gestructureerde manier impactinformatie van de gehele verwerkingsroute van grondstoffen. Op dit moment voor GFT en restafval; op termijn ook voor de andere grondstoffen. Met het grondstofkompas meten we 23 verschillende vormen van impact, waaronder bijvoorbeeld CO₂-emissies, de bijdrage aan het welzijn van medewerkers en het behoud van schaarse materialen. Samen geven al deze vormen van impact een volledig beeld van de impact van onze dienstverlening en beschikken wij over sturingsinformatie om steeds meer impactvolle en circulaire keuzes te maken.

Door alle impacts uit te drukken in dezelfde eenheid (euro’s) kunnen wij de effecten van de verschillende impacts met elkaar vergelijken en bundelen tot een waardering van impact op het niveau van de zes kapitalen die we benoemen in ons waardecreatiemodel. In een grafiek in het onderdeel "De Groene Energiefabriek" hebben we de verschillen in impact van GFT afgezet tegen de verwerking van GFT via verbranding.

Bij "De Groene Energiefabriek" is de grafiek opgenomen waarin de verschillen in impact van GFT afgezet tegen de verwerking van GFT via verbranding inzichtelijk zijn gemaakt.