Ontwikkeling biowarmte installatie voor Park Rijk gestopt

Snoeiafval is een reststroom die beschikbaar komt bij regulier onderhoud aan bomen en plantsoenen. De afgelopen jaren heeft Meerlanden onderzocht of we

snoeiafval kunnen inzetten voor het opwekken van biowarmte voor een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Bedrijven op Park Rijk (Haarlemmermeer) toonden interesse in de afname van biowarmte ter vervanging van hun gasgestookte verwarmingsketels. Het te bouwen warmtenet - de infrastructuur tussen de installatie in Rijsenhout en de afnemers in Park Rijk - bood bovendien toekomstige leveranciers van restwarmte, zoals nabijgelegen datacenters, de gelegenheid om aan te sluiten en daarmee de energietransitie in Haarlemmermeer en omgeving verder uit te breiden.

Door gewijzigde omstandigheden bleek de investering in een biowarmte-installatie en het warmtenet helaas te hoog om tot een financieel gezonde exploitatie te komen. Vanwege onze duurzaamheidsambitie stelden wij in het concept scherpere eisen voor de emissies van stikstof, zwaveldioxide en fijnstof dan wettelijk vereist. Bovendien mochten de geluidsoverlast en geurhinder niet toenemen. Door onze strenge voorwaarden plus de aangescherpte vergunningeisen van de Wet natuurbescherming waren extra maatregelen nodig om de stikstofuitstoot nog verder te verlagen. Dat verhoogde de prijs van het plan. Een groot deel van de leveranciers zag zelfs af van het doen van een aanbieding. Daarom hebben we de beslissing genomen het project van een biowarmte installatie met een warmtenet naar Park Rijk te stoppen.

Circulair West

Mede op ons initiatief hebben wij samen met vijf andere bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek (AW Groep, de Beelen Groep, Hoek, Ouwehand Bouw en Timpaan) de stichting Circulair West opgericht. We willen materiaal- en gebruikskringlopen zoveel mogelijk regionaal sluiten. Op die manier helpt Circulair West bedrijven uit de regio om te versnellen op weg naar een circulaire economie en samenleving. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Vanuit elk van de deelnemende bedrijven werken een of twee medewerkers één dag in de week in teamverband samen met pioniers van de andere deelnemende bedrijven. We verkennen concrete circulaire handelingsperspectieven en zo leren we anders te denken en onszelf anders te organiseren. Werkenderwijs ontwikkelen we nieuwe business- en verdienmodellen.