Het resultaat voor belastingen bedraagt in 2020 € 1.408.000 (2019: € 2.835.000), dat is een afname van € 1.427.000 (-50,3 procent). Deze afname wordt voor een bedrag van € 1.028.000 veroorzaakt door het stopzetten van de bouw van een biowarmte installatie (zie ook 5.2.4). De in de afgelopen jaren gemaakte voorbereidingskosten zijn hierdoor ten laste van het resultaat 2020 gebracht. Het resultaat na belastingen komt in 2020 uit op € 1.259.000 (2019: € 2.215.000), dat is een afname van € 956.000 (-43,2 procent).

Vermogen

Onze financiële positie is solide: het eigen vermogen voor dividenduitkering is met € 372.000 toegenomen en bedraagt ultimo 2020 € 29.464.000. De solvabiliteit (voor resultaatbestemming) is met 51,5 procent goed te noemen. De verhouding netto rentedragende schuld / ebitda bedraagt 0,9 en de DSCR bedraagt 2,1. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken.

Dividend

Per aandeel is het resultaat dit jaar gedaald van € 12,07 naar € 6,86. We stellen voor om van dit resultaat € 4,35 als dividend per aandeel uit te keren (2019: € 4,83). Dat komt overeen met een uitkering van 63,4 procent (2019: 40 procent) en een dividendrendement van 2,78 procent.

Kasstroom

De operationele kasstroom stijgt in 2020 met € 0,9 mln. naar € 12,7 mln. De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 8,1 mln. Dat is € 0,5 mln. hoger dan in 2019. De uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 2,8 mln. Hiervan betreft € 4,2 mln. dividenduitkeringen en aflossingen op langlopende leningen. Er is in 2020 een nieuwe langlopende lening aangetrokken voor € 5 mln. Per saldo is de kortlopende bankschuld in 2020 met € 3,6 mln. afgenomen naar nihil.

Meerlanden heeft de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ aangevraagd en maakt daar gebruik van. Per saldo is € 4.813.000 onder deze regeling uitgesteld aan loonheffingen en omzetbelasting. De kredietfaciliteit van Meerlanden bedraagt € 8,6 mln. De totale rentedragende bankschulden namen af met € 3,7 mln. tot € 8,3 mln. De kasstromen zijn in onderstaande tabel nader gespecificeerd.

             
Kasstromen x € 1.000         2020 2019
Operationele kasstroom         12.698 11.813
Investeringskasstroom         -8.114 -7.627
Financieringsbehoefte         4.584 4.186
Financieringskasstroom         -2.768 -4.173
Mutatie geldmiddelen         1.816 13

Financiële waardecreatie aandeelhouders

De financiële waardecreatie aandeelhouders geeft de waarde van de onderneming aan. Deze waarde wordt gevormd door het totaal van het uitgekeerde dividend en het eigen vermogen. In onderstaande grafiek zijn deze waarden samengebracht.

Vooruitblik 2021

Voor 2021 is de omzet € 2,5 mln. hoger begroot. Het geconsolideerd nettoresultaat voor belastingen is € 1,3 mln. hoger begroot en ontwikkelt zich daarmee weer richting het niveau van 2019. Investeringen zullen naar verwachting € 22,1 mln. bedragen. Daarvan heeft € 6,8 mln. betrekking op het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) en € 5,0 mln. op de bouw van een grondstoffenhal. In totaal heeft € 8,6 mln. betrekking op bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsmiddelen, € 7,7 mln. op inzamelmiddelen en € 5,8 mln. op rollend materieel. Voor het begrote investeringsvolume zullen wij aanvullend krediet moeten faciliteren.