Veiligheidsbewustzijn

Ons Veiligheidsplan 2016-2020 heeft de afgelopen jaren geleid tot een groot aantal procedures en instructies om veilig werken te bevorderen. We hebben een bedrijfscultuur gecreëerd waarin onveilige situaties benoemd of voorkomen worden. De basis is nu op orde. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Procedures en instructies hebben alleen nut als die goed en consequent gebruikt worden. Er is daarom structureel aandacht voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers.

Ongevallen

Het aantal ongevallen met verzuim is uitgekomen op 5 (2019: 9). Ongevallen met verzuim meten we aan de hand van de IF-factor. Dit is het aantal ongevallen in een jaar die tot verzuim leiden per 1.000.000 gewerkte uren. Over 2020 is het IF-cijfer 6,4, in 2019 was dat IF 14,7.

We blijven inzetten op het terugdringen van ongevallen en het creëren van een veilige werkomgeving. Vanaf 2021 certificeert Meerlanden daarom tegen de Safety Culture Ladder (SCL), voorheen de Veiligheidsladder. De SCL is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur en gedrag) in bedrijven te meten. In 2021 voeren we ter voorbereiding een representatieve steekproef uit.