Meerlanden spant zich elke dag in om haar dienstverlening te verbeteren.

Dat is goed zichtbaar in het onderhoud aan groen en de openbare ruimte, in het inzamelen van afval en in het schoonhouden van de leefomgeving. Maar ook met meerjarenplannen, innovaties en strategieën werken we samen met gemeenten en andere partners aan een betere toekomst.

Toekomst verwerking huishoudelijk restafval

Onze gemeenten laten op dit moment het huishoudelijk restafval verwerken bij het Amsterdams Energie Bedrijf (AEB). De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben na een Europese aanbesteding hiervoor een contract met SUEZ, die het afval aanbiedt bij AEB. De overige gemeenten hebben een contract met het AEB op basis van een alleenrechtbepaling. Het contract van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek loopt tot en met 31 december 2023, voor de overige gemeenten tot en met 31 december 2022.

De gemeente Amsterdam heeft besloten om het AEB te verkopen. Naar verwachting start het verkoopproces in 2021. De contracten op basis van alleenrecht kunnen alleen gehandhaafd worden wanneer het AEB een publieke organisatie blijft. Dat zal na verkoop waarschijnlijk niet het geval zijn. Daarom heeft Meerlanden het initiatief genomen een verkenning te starten om de opties in kaart te brengen voor de toekomstige verwerking van het huishoudelijk restafval. Bij deze verkenning hebben zich achttien gemeenten binnen en buiten het werkgebied van Meerlanden aangesloten. Er wordt zowel gekeken naar de thermische verwerking van huishoudelijk restafval, als naar de mogelijkheden om PBD-afval aanvullend te laten na-scheiden.

De eerste fase van dit project, de verkenning, is uitgevoerd in 2020. Hierbij hebben we gekeken naar de individuele behoeften van gemeenten, een marktanalyse uitgevoerd naar de beschikbare capaciteit en hebben we de verschillende mogelijkheden voor de organisatie van de verwerking van het huishoudelijk restafval in de toekomst verkend. Om de processen op elkaar af te stemmen werken we in dit traject samen met de ambtelijke dienst afval en grondstoffen van de gemeente Amsterdam. Het traject zal doorlopen in 2021. Ons doel is de gemeenten zo goed mogelijk te faciliteren bij het maken van keuzes.

Uniforme tarieven

In 2020 zijn we aan de slag gegaan met de uniformering van de tarieven voor de reinigingstaken en de gladheidbestrijding. Het is de bedoeling dat alle aandeelhoudende gemeenten dezelfde prijs betalen voor gelijke dienstverlening, met dezelfde kwaliteit. De uniformering wordt uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep en wordt begeleid door een extern adviesbureau. Individuele gemeenten nemen verschillende onderdelen af uit ons brede dienstverleningspakket. Ook is er verschil in het werken op basis van frequentie of op basis van beeld. En tenslotte zijn er aanzienlijke verschillen in de buitenruimte bij onze gemeenten wat betreft inrichting en ondergrond. Al die factoren nemen we mee in de uitwerking van het uniforme tarievenbeleid.

Milieustraat 3.0

Onder de naam “Milieustraat 3.0” heeft Meerlanden een visie ontwikkeld voor de milieustraat van de toekomst. Dit concept start bij de bewoners thuis. Een masterstudent van de TU-Delft heeft onderzoek gedaan naar bewonersvoorkeuren voor hergebruik van grof huishoudelijk afval. Haar aanbevelingen hebben we opgenomen in de visie op Milieustraat 3.0. Onderdeel van de visie is meer regionale samenwerking. Zo zijn we in 2020 een verkenning gestart om met de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse een gezamenlijke milieustraat te realiseren. De locatie daarvoor moet vanuit elk van deze gemeenten goed bereikbaar zijn en kan dan doorontwikkelen tot Milieustraat 3.0.