Standaardisatie en vervanging inzamelmiddelen

We zijn gestart met het vervangen van de ondergrondse verzamelcontainers uit begin 2000, die technisch en economisch afgeschreven zijn. We gaan in ons verzorgingsgebied de inzamelsystemen, opnamesystemen en communicatiesystemen standaardiseren. Dat leidt namelijk tot grotere herkenbaarheid en duidelijkheid voor bewoners in onze regio en tot vereenvoudiging van onze logistieke dienstverlening. De komende jaren neemt door de VANG-trajecten het aantal verzamelcontainers toe. We gaan ook veel minicontainers vervangen of bijplaatsen. Met behulp van standaardisatie en dataregistratie kunnen we de inzamelingsroutes gemeentegrensoverschrijdend gaan organiseren. Al onze inzamelmiddelen zijn inmiddels al voorzien van dezelfde, nieuwe informatiestickers met QR-code.

De uitdagingen rondom afvalscheiding en restafval vragen om heldere en landelijk uniforme communicatie. De nieuwe stickers zijn daarom in iconen en kleurgebruik gelijk aan de standaarden van Rijkswaterstaat. Zo werken wij in de volle breedte van onze dienstverlening aan een mooie en hele leefomgeving, maar leveren wij nog steeds maatwerk voor onze gemeenten.

Bij vernieuwing van ondergrondse containers schakelt Meerlanden waar mogelijk over op systemen die het aantal klepbewegingen registreren. Daarmee kunnen we de vullingsgraad van de container goed inschatten. In combinatie met weeggegevens van het voertuig geeft dit steeds meer inzicht en op basis daarvan optimaliseren wij de inzameling steeds verder.

Bijplaatsingen

Het verminderen van het aantal bijplaatsingen heeft grote prioriteit. Daarom hebben we een gerichte aanpak uitgewerkt. Per gemeente wijzen we hotspotlocaties aan waar veel bijplaatsingen zijn. Die monitoren we wekelijks. Om de bijplaatsingen te verminderen, hebben we verschillende methodes getest:

Containercoaches rond verzamelcontainers

Deze coaches sporen bewoners aan de ruimte rond de container netjes te houden. Op sommige locaties werkt dit. De effectiviteit is echter sterk afhankelijk van handhaving en van de bereidheid van bewoners.

Gerichte samenwerking met de afdeling handhaving in Aalsmeer

We controleren de capaciteit op locaties met bijplaatsingen en de uitvoering van de dienstverlening. Indien nodig handhaaft de gemeente. Dit gebeurt consequent, waardoor herhaling van het probleem vermindert.

Aanbrengen van stickers op containers

In de Haarlemmermeer hebben we op verzoek van de gemeente stickers aangebracht op de containers. Een groene sticker waarop staat dat men Meerlanden kan bellen voor een afspraak en een rode waarop staat dat men een boete kan krijgen voor het illegaal storten van afval.

Plaatsen van speciale borden

Om het storten van verhuis- en bouw- en sloopafval tegen te gaan in nieuwbouwgebieden waar woningen worden opgeleverd, maken we speciale borden. Hierop staat hoe men met Meerlanden een afspraak kan maken voor het ophalen van grofvuil.

De hotspotaanpak werpt vruchten af, maar is zeer arbeidsintensief. De effecten over 2020 zijn niet representatief omdat de COVID-19 pandemie voor extra huishoudelijk afval zorgde. Ondanks extra ledigingen ontstonden er meer bijplaatsingen en zwerfvuil. Op basis van de ervaringen uit 2020 bekijken we samen met de gemeenten hoe we het verminderen van bijplaatsingen verder vorm kunnen geven.