Hieronder schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen in 2020. 

Aalsmeer

Voor de gemeente Aalsmeer was 2020 het eerste jaar van onze nieuwe overeenkomst voor de openbare ruimte. De samenwerking verloopt goed en de resultaten voldoen aan de verwachtingen. Mede daarom is besloten dat wij het groenonderhoud in de wijk Kudelstaart vanaf 2021 weer met eigen medewerkers gaan uitvoeren. De afgelopen jaren was dat uitbesteed aan derden.

Gedurende het jaar hebben wij de gemeente ondersteund bij de voorbereiding op het nieuwe VANG-beleid. We werkten verschillende inzamelvarianten uit; naar verwachting neemt de gemeente daarover in de loop van 2021 een besluit.

Sinds eind 2019 is de inzameling van plastic en drankkartons uitgebreid met metaal. Mede door het extra aanbod van afval als gevolg van de COVID-19 pandemie raakten de inzamelmiddelen sneller vol. In overleg met de gemeente hebben we op diverse locaties extra bovengrondse voorzieningen geplaatst. Ook hebben we inzamelmiddelen vaker geleegd en bijplaatsingen verwijderd.

Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal heeft ervoor gekozen om nu niet over te gaan op een nieuw systeem voor het afvalbeheer, maar om de bestaande dienstverlening te verbeteren. In dat kader hebben we in 2020 extra ondergrondse containers geplaatst voor plastic, blik en drinkpakken (PBD).

Als onderdeel van haar eigen COVID-19 aanpak heeft de gemeente besloten enkel nog op afspraak te werken op de eigen milieustraat in Overveen. Daarnaast is besloten de papierinzameling door een vereniging tijdelijk te staken. Daarom heeft Meerlanden tijdelijke bovengrondse papiercontainers geplaatst. In verband met personele wisselingen binnen de gemeente heeft Meerlanden in 2020 tijdelijk de functie van een beleidsmedewerker ingevuld.

Diemen

In het collegeprogramma van de gemeente Diemen is de landelijke doelstelling Van Afval naar Grondstof (VANG) een belangrijk speerpunt. In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw afvalbeleidsplan. In 2020 zijn we samen met de gemeente begonnen met de implementatie van het plan en het uitrollen van een gewijzigde inzamelstructuur. De gemeente zet in op meer service voor grondstoffen aan huis met behulp van mini-containers.

Helaas kwam de bewonersparticipatie, die onderdeel was van het pan, door de COVID-19 pandemie niet doorgaan. Het beleid wordt wel wijk voor wijk uitgerold met voorrang voor de stromen Plastic Blik en drinkpakken (PBD) en Oud Papier en Karton (OPK) bij de laagbouw huishoudens.

Haarlemmermeer

In 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer een nieuwe schouw- en meldingentool geïntroduceerd. Daardoor is er gedurende het jaar veel meer inzicht in de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en worden rapportages eenvoudiger gedeeld tussen beide partijen. Omdat deze tool een positieve bijdrage levert aan de samenwerking, gaat Meerlanden deze schouwtool gebruiken in het hele verzorgingsgebied.

De gemeente heeft in 2019 een nieuw grondstoffenbeleid vastgesteld. Na een heroriëntatie op de kosten is besloten de rolcontainer voor tuinafval te laten vervallen. Laagbouwwoningen ontvangen een extra minicontainer voor PBD en het restafval wordt met een lagere frequentie en met kleinere minicontainers ingezameld. Bij de hoogbouw worden extra ondergrondse containers geplaatst.

Vanwege de sterk gedaalde opbrengst voor oud papier en karton hebben vrijwel alle verenigingen in Haarlemmermeer besloten om te stoppen met de inzameling daarvan. Daarom hebben wij op verschillende locaties extra bovengrondse containers geplaatst en hebben we de ledigingsfrequentie verhoogd.

Heemstede

In de wijk Merlenhove heeft de gemeente een pilot gedaan met afval scheiden aan de bron. Uit de pilot blijkt dat de gemeente daarmee een flinke stap richting de VANG-doelstelling kan zetten. Meerlanden levert de gemeente de benodigde achtergrondinformatie. Samen met de betrokken ambtenaren hebben we tevens een expertavond voor de raad georganiseerd.

De huidige voorzieningen voor de inzameling van PBD zijn in de gemeente Heemstede niet toereikend. Als gevolg van de COVID-19 pandemie zagen we in 2020 een grotere hoeveelheid bijplaatsingen. Op diverse locaties hebben we daarom tijdelijk bovengrondse verzamelcontainers geplaatst. Voor structurele uitbreiding van de capaciteit in de gemeente hebben we in december de eerste papierpers geïnstalleerd.

In 2020 heeft de gemeente ondergrondse containers voor textiel omgebouwd naar een andere fractie. Textiel wordt nu alleen nog met bovengrondse containers en huis aan huis ingezameld. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde textiel.

Hillegom

Om een stevige stap te zetten richting de VANG-doelstelling heeft de gemeente Hillegom in december 2019 besloten voor een combinatie van service op grondstofstromen en diftar (registratie van afvalinzameling per huishouden of rechtspersoon). Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de inzameling voor stromen als papier en textiel kunnen optimaliseren. Hillegom is als eerste gemeente in ons verzorgingsgebied gestart met de inzet van grondstoffencoaches. Deze coaches gaan de bewoners helpen met hun afvalscheidingsvraagstukken.

Omdat we in de buitenruimte al jaren hecht samenwerken met de gemeente en onze taken en rollen helder zijn, konden we snel schakelen toen COVID-19 aanpassingen en aanvullingen vergde in onze dienstverlening. Daar staat tegenover dat verschillende zwerfvuilacties het afgelopen jaar helaas niet konden doorgaan.

In de opgeleverde nieuwbouwwijken hebben we onze dienstverlening ingeregeld. Als integraal beheerder hebben we deelgenomen aan de digitale wijkoverleggen die het college periodiek organiseert. En in samenwerking met de projectleiders van de gemeente hebben we het nieuwe bermbeheer uitgewerkt ter verbetering van de biodiversiteit.

Lisse

Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente Lisse het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie HLTsamen. De medewerkers die deze werkzaamheden bij Meerlanden uitvoerden, zijn overgegaan naar HLTsamen.

De gemeente heeft diftar op restafval afgeschaft; het principe van omgekeerd inzamelen blijft wel gehandhaafd. Dit heeft mede geleid tot een toename van de hoeveelheid restafval per bewoner van 57 kg in 2019 naar 94 kg in 2020. Samen met de gemeente werken we aan gerichte communicatie om het belang van gescheiden grondstofstromen te benadrukken. Met dit systeem is Lisse nog wel de best presterende gemeente in het verzorgingsgebied van Meerlanden.

Noordwijk

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ambtelijk en bestuurlijk gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Vervolgens zocht de gemeente naar harmonisatie voor het gemeentelijke afvalbeleid en de uitvoering over beide gemeentekernen. In dat kader heeft de gemeenteraad van Noordwijk eind 2020 Meerlanden aangewezen als toekomstige samenwerkingspartner voor het afvalbeheer.

Tegelijkertijd heeft de gemeente een nieuw afvalbeleidsplan vastgesteld. Het is de bedoeling meer grondstoffen te scheiden aan de bron en via een meerjarig uitvoeringsplan tot 2025 stappen te zetten richting de landelijke VANG-doelstelling. De gemeente en Meerlanden gaan samen optrekken in het implementeren van het uitvoeringsplan. Meerlanden harmoniseert het inzamelsysteem en de logistiek over beide gemeenten. Gedurende het jaar 2021 nemen we de dienstverlening in de kern Noordwijk over van de huidige dienstverlener en harmoniseren we beide kernen. Daarbij kijken we meteen naar de mogelijkheden om de inzamelmiddelen te vernieuwen en de inzameling te optimaliseren.

In 2020 heeft de gemeente samen met de Mare Groep een proef gedraaid met het gebruik van Meercompost in de openbare ruimte. Er is ruim 60m³ aan compost gebruikt. De ervaringen waren positief en de verwachting is dat het gebruik in de komende jaren wordt doorgezet.

Activiteiten voor andere gemeenten

 

Amsterdam

Op het gebied van brongescheiden Groenten Fruit en Etensresten-inzameling (GFE-inzameling) werkt Meerlanden al een aantal jaar samen met de gemeente Amsterdam. Eerst hebben we de bronscheiding van GFE bij de hoogbouw op het Java-eiland opgepakt. Sindsdien zamelen wij deze voorzieningen ook in andere gebieden van de stad in, waaronder IJburg. Ook uit Reigersbos wordt het ingezamelde materiaal, dat van goede kwaliteit is, verwerkt in de vergisting- en composteringsinstallatie van Meerlanden.

DUO+ (Ouder Amstel)

Gedurende het hele jaar 2020 hebben wij het GFT van de laagbouw vanuit de gemeente Ouder-Amstel verwerkt.

VAB

Meerlanden verzorgt voor de VAB-gemeenten de exploitatie van het overslagstation Duin- en Bollenstreek. In 2020 hebben de VAB-gemeenten een besluit genomen over de toekomst van het overslagstation. Komend jaar gaat een projectgroep de toekomstvisie ontwikkelen. Hierbij wordt tevens onderzocht of er meer activiteiten op het terrein kunnen plaatsvinden. Omdat we kennis hebben van de huidige situatie wordt Meerlanden betrokken bij het project.