De ondernemingsraad is de vertegenwoordiging van de medewerkers van Meerlanden en adviseert de directie over personeel gerelateerde zaken.

Ook is de raad betrokken bij beslissingen over bedrijfsregelingen. De ondernemingsraad laat zich enkele keren per jaar door de directie informeren over kwesties die het personeel van Meerlanden raken. In 2020 telde de ondernemingsraad van Meerlanden acht leden. De samenstelling is ten opzichte van 2019 ongewijzigd.

Vergaderingen

In 2020 kwam de ondernemingsraad zes keer bij elkaar voor een OR-vergadering, vier keer voor een overlegvergadering en één keer voor een Artikel 24 overleg om zich te laten informeren over de ontwikkeling van Meerlanden voor het komende half jaar en de mogelijke instemmings- en adviesaanvragen. De bestuurder heeft tienmaal een verzoek om instemming voorgelegd bij de ondernemingsraad.

Belangrijke thema’s

De belangrijkste thema’s in de vergaderingen van het afgelopen jaar waren de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor Meerlanden en haar werknemers, en de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De OR heeft regelmatig stilgestaan bij COVID-19, maar dat leidde niet tot veel extra aanvragen. Wel diende het bestuur op voorhand een instemmingsverzoek Wijziging Standplaats in, om de mogelijke gevolgen van COVID-19 te kunnen opvangen. De OR stemde hiermee in. Voor een wijziging van standplaats moet nog steeds eerst een persoonlijk gesprek tussen werknemer en werkgever plaatsvinden. Vooralsnog is er geen gebruik gemaakt van de regeling.

Het andere grote thema in 2020 was de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De directie wil een verbeterslag maken op het gebied van efficiëntie, kennis en kunde. Aan het einde van 2020 heeft de ondernemingsraad positief advies uitgebracht op de visie en kaders van het plan. Gezien de grootte van het project kan de OR pas adviseren als de gevolgen voor medewerkers concreet bekend zijn. In het belang van de medewerkers zal de uitwerking van het plan daarom in delen aan de OR voorgelegd worden. Op die manier kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden. Dit onderwerp blijft in 2021 op de agenda.

Alle medewerkers van Meerlanden hebben deze folder met de uitleg over PAB ontvangen.

Verzoeken tot instemming

Het afgelopen jaar heeft de ondernemingsraad zich gebogen over tien instemmingsaanvragen. De verzoeken gingen onder andere om aanpassingen van regelingen als reiskosten, BHV-vergoeding, vernieuwing opleidingsovereenkomst,

verzuim- en re-integratiebeleid en de PAB-regeling. De ondernemingsraad heeft met deze verzoeken ingestemd. De pilot rooster gladheidsbestrijding wordt verlengd en uiterlijk juni 2021 geëvalueerd. Met de aanpassing rooster milieustraat gaat de OR-akkoord, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De instemmingsaanvraag over het ADM-beleid (alcohol, drugs en medicijnen) is nog in behandeling. De OR gaat juridisch advies inwinnen en laat het beleidsstuk toetsen op de geldende wet- en regelgeving. Ook de instemmingsaanvraag over het thuiswerkbeleid loopt nog. De OR is akkoord met de thuiswerkvergoeding, maar nog niet met het beleid rondom thuiswerken. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

Adviesaanvragen

Er zijn twee adviesaanvragen behandeld. Behalve de eerder beschreven adviesaanvraag optimalisatie bedrijfsvoering is in maart, na aan aantal aanpassingen, akkoord gegeven op het voorgenomen besluit Lisse. De gemeente Lisse besloot eerder het contract met Meerlanden per 2020 te beëindigen en een groot deel van de werkzaamheden in de buitenruimte zelf ter hand te nemen samen met uitvoeringsorganisatie HLTSamen. Het merendeel van de betrokken medewerkers konden de overstap maken naar HLT samen. Voor hen is door Meerlanden een sociaal plan opgesteld, dat in de toekomst ook als basis kan dienen in het geval zich een vergelijkbare situatie voordoet. De OR stelde enkele aanpassingen in het sociaal plan voor, die grotendeels zijn overgenomen, waarna de OR ingestemd heeft.

Betrokken

De ondernemingsraad heeft leden uit alle delen van de organisatie. De leden treden actief naar buiten om van collega’s te horen wat er speelt en wat hen bezighoudt. Anderzijds informeren zij collega’s ook over de ontwikkelingen in de organisatie. De OR heeft het voornemen in 2021 nóg zichtbaarder te zijn. Verder worden in maart 2021 verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraad.