hero title

Aan het begin van de COVID-19 crisis schreef ik dat wij als organisatie een groot aanpassingsvermogen hebben. Dat we flexibel en creatief inspelen op veranderende omstandigheden. Competenties die we in 2020 meer dan ooit nodig bleken te hebben. En nog.

Bij de start van de intelligente lockdown veranderde er ook voor ons en onze dienstverlening best veel. Om deze zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan en zelfs op sommige momenten op te kunnen schalen, heeft een intern coördinatieteam direct de landelijke maatregelen naar onze organisatie vertaald en ingevoerd. En voortdurend aangepast. Wennen? Zeker! Maar door telkens de verbinding met elkaar te blijven zoeken en met de hulp van allerhande - voor veel van onze medewerkers nieuwe -communicatiemiddelen en –methoden creëerden we onderling begrip en bleek de wil om deze opgave samen aan te pakken groot. Bovendien namen onze medewerkers de maatregelen uiterst serieus, waardoor het is gelukt het verzuim vanwege COVID-19 laag te houden. Dat bleek essentieel, want we hadden iedereen hard nodig.

Ook ‘buiten’ veranderde er namelijk veel. Nederland moest waar mogelijk thuiswerken. Dat zorgde direct voor een ander beeld in het aanbod van afval. Bij huishoudens, in buurten en wijken nam het aanbod enorm toe. Verzamelcontainers puilden uit. Landelijk hebben we een recordjaar gemeten voor de verwerking van GFT en Etensresten. Bij onze commerciële klanten zagen we een ander, wisselend beeld, en viel een deel van hun activiteiten noodgedwongen stil. Aan beide kanten vroeg dat aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.

Doordat veel mensen vaker thuis waren en niet op vakantie konden, gingen we met z’n allen thuis aan de slag. Huizen werden opgeruimd en verbouwd. We gingen meer tuinieren. En we gingen aan de wandel. Kortom, we verbleven veel vaker in onze directe leefomgeving. We werden ons bewuster van hoe belangrijk een mooie en duurzame leefomgeving is. Het werk dat door onze mensen werd gedaan werd daarmee ook meer gezien. Meer dan ooit.

Als samenleving zijn we anders tegen zaken gaan aankijken die we daarvoor ogenschijnlijk zo gewoon vonden. Functies die werkelijk van waarde zijn voor onze samenleving, maar soms bijna onzichtbaar zijn, werden afgelopen jaar juist heel erg zichtbaar. De zorg natuurlijk, maar ook onze branche is herkend en benoemd als essentieel en vitaal. We kregen vanuit inwoners, klanten en partners complimenten over ons werk en onze inzet. Dat zorgde bij ons voor een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Ook al was dat op afstand. De waardering van de samenleving voor deze vitale functies mag wat mij betreft blijvend zijn.

Diezelfde saamhorigheid heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om te midden van alle actie onze strategie 2020-2024 intern - en later extern - breed te lanceren. In ons eigen ‘beeldboek’ staan tal van verhalen over activiteiten die we al doen en stappen die we gaan zetten om invulling te geven aan onze strategie samen met gemeenten, bedrijven en bewoners. Niet voor niets is ‘Samen Sneller Circulair’ onze missie. Zo zijn we ook erg blij dat de gefuseerde gemeente Noordwijk Meerlanden heeft gekozen als uitvoeringsorganisatie voor haar afvalbeleid per 1 januari 2022. Daarnaast heeft op initiatief van Haarlemmermeer en Meerlanden een onderzoek door de NVRD plaatsgevonden naar de effecten van chemievrij onkruidbeheer op verhardingen. En steeds meer gemeenten starten met de implementatie van nieuwe inzamelmethodieken om de VANG-doelstellingen te halen.

De weg naar een circulaire samenleving is evenwel nooit rechtdoor. Helaas hebben we het besluit in 2020 genomen om te stoppen met ons ambitieuze project om een biowarmte-installatie voor lokaal snoeihout te realiseren en een warmtenet aan te leggen richting Park-Rijk op Schiphol. Gewijzigde omstandigheden zorgden ervoor dat we het project niet konden uitvoeren zonder concessies te doen op het gebied van duurzaamheid en toch tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te blijven werken. Het niet realiseren van het warmtebedrijf zet druk op ons bedrijfsresultaat doordat we de voorbereidingskosten van de afgelopen jaren hebben afgeboekt. We zien echter nieuwe kansen om de versnelling naar een circulaire samenleving te realiseren. Samen werken we met bedrijven uit de regio aan circulaire icoonprojecten met het doel de transitie naar een circulaire regio te versnellen. Dat komt inmiddels ook echt op gang. Vanuit dit initiatief hebben we ons ook aangesloten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Daarnaast zijn we verder gegaan met realiseren van een nieuwe verwerkingslocatie voor groene stromen.

Tenslotte hebben we in overleg met onze aandeelhouders een concrete oplossingsrichting geformuleerd voor een nieuwe aandelenstructuur die in 2021 tot besluitvorming komt. 

Alles bij elkaar heeft dit veel gevraagd van de eerder genoemde competenties binnen Meerlanden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. Maar ook  doorzettingsvermogen, van iedereen

Ik dank onze medewerkers én onze partners en relaties voor de samenwerking. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor de leefbaarheid en verdere verduurzaming in onze mooie regio.

‘Samen Sneller Circulair’

Rijsenhout, 5 mei 2021
 

Angeline Kierkels
Algemeen directeur