(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

  Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19      
             
ACTIVA            
             
VASTE ACTIVA            
             
. Immateriële vaste activa 28 149   117    
             
. Materiële vaste activa 29 6.956   7.315    
             
. Financiële vaste activa 30 19.417   22.622    
    ------------   ------------    
Totaal vaste activa     26.522   30.054  
             
             
VLOTTENDE ACTIVA            
             
. Voorraden 31 4   3    
             
. Vorderingen 32 0   0    
             
. Overlopende activa 33 233   226    
             
. Vorderingen op groepsmaatschappijen 34 20.257   15.236    
             
. Liquide middelen 35 1.142   47    
    ------------   ------------    
Totaal vlottende activa     21.636   15.512  
      ------------   ------------  
Totaal Activa       48.158   45.566
        =======   =======
  Ref. 31-Dec-20   31-Dec-19    
PASSIVA            
             
EIGEN VERMOGEN 36          
             
. Geplaatst kapitaal   8.440   8.440    
             
. Agioreserve   1.218   1.218    
             
. Algemene reserve   18.548   17.219    
             
. Onverdeeld resultaat na belasting   1.259   2.215    
    ------------   ------------    
Totaal eigen vermogen     29.465   29.092  
             
             
VOORZIENINGEN 37   21   15  
             
LANGLOPENDE SCHULDEN 38   7.800   5.400  
             
KORTLOPENDE SCHULDEN 39   10.063   10.360  
             
OVERLOPENDE PASSIVA 40   809   699  
             
      ------------   ------------  
Totaal Passiva     48.158   45.566  
      =======   =======