(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

Indirecte methode          
  Ref.   2020 2019  
Bedrijfsresultaat          
      1.627   3.151
Aanpassingen voor:          
Afschrijvingen 24 6.634   6.457  
Verlies uit afstoting materiële vaste activa 24 1.028   0  
Boekwinst materiële vaste activa   -59   -159  
Voorzieningen          
(excl. mutatie latente belastingen) 26 88   388  
    -----------   ----------  
      7.691   6.686
Veranderingen in werkkapitaal:          
Voorraden   4   0  
Vorderingen   -399   1.364  
Overlopende activa   -175   462  
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)   -1.393   1.006  
Belastingen en premies sociale verzekeringen   5.224   -188  
Overlopende passiva   280   -511  
    -----------   -----------  
      3.541   2.133
      -----------   ------------
           
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   12.859   11.970  
           
Betaalde interest 25   -220   -316
      -----------   -----------
Kasstroom uit operationele activiteiten     12.639   11.654
      =======   =======
           
Investeringen in immateriële vaste activa 6 -98   -6  
Investeringen in materiële vaste activa 7 -8.141   -7.695  
Desinvesteringen materiële vaste activa 7 199   233  
Investeringen financiële vaste activa 8 -15   0  
      -----------   -----------
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -8.055   -7.468
      -----------   -----------
           
Aflossing langlopende schulden 16 -3.300   -3.285  
Aangetrokken langlopende schulden 16 5.000   0  
Betaald dividend 13 -886   -1.343  
Mutatie kredietinstellingen   -3.582   455  
    -----------   -----------  
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -2.768   -4.173
      -----------   -----------
      -----------   -----------
Mutatie geldmiddelen     1.816   13
      =======   =======
Beginstand geldmiddelen     250   237
Eindstand geldmiddelen     2.066   250
      ------------   ------------
Mutatie geldmiddelen 12,17   1.816   13
      =======   =======