(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

  Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19      
             
ACTIVA            
             
VASTE ACTIVA            
             
Immateriële vaste activa            
. Concessies, vergunningen en            
Intellectuele eigendom 6 236   310    
    -------------   -------------    
      236   310  
             
Materiële vaste activa            
             
. Bedrijfsgebouwen en –terreinen 7 11.118   11.501    
. Machines en installaties 7 10.972   11.947    
. Andere vaste bedrijfsmiddelen 7 22.769   20.215    
. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringen            
en vooruitbetalingen op materiële            
vaste activa 7 649   808    
    -------------   -------------    
      45.508   44.471  
             
Financiële vaste activa 8          
. Overige vorderingen   21   12    
    ------------   ------------    
      21   12  
             
VLOTTENDE ACTIVA            
Voorraden 9          
. Grond- en hulpstoffen   147   151    
    ------------   -----------    
      147   151  
Vorderingen            
. Handelsdebiteuren 10 3.515   3.645    
. Participanten en op maatschappijen 10          
waarin wordt deelgenomen   3.542   3.012    
    ------------   ------------    
      7.057   6.657  
  11          
Overlopende activa     2.158   1.984  
             
Liquide middelen 12   2.066   250  
      ------------   ------------  
Totaal Activa     57.193   53.835  
      =======   =======  
             
    Ref.   31-Dec-20   31-Dec-19
             
PASSIVA            
             
EIGEN VERMOGEN            
             
  13,14          
. Gestort en opgevraagd kapitaal   8.440   8.440    
  13          
. Agio reserve   1.218   1.218    
  13          
. Overige reserves   18.547   17.219    
  13          
. Onverdeeld resultaat   1.259   2.215    
    ----------   ----------    
             
      29.464   29.092  
             
VOORZIENINGEN            
. Latente belastingverplichtingen 15 1.192   1.043    
. Overige voorzieningen 15 807   720    
    ----------   ----------    
      1.999   1.763  
             
LANGLOPENDE SCHULDEN            
. Schulden aan Kredietinstellingen 16 7.800   5.400    
    ----------   ---------    
      7.800   5.400  
             
KORTLOPENDE SCHULDEN            
. Schulden aan kredietinstellingen 17 0   3.582    
. Aflossingsverplichtingen 16,17 2.600   3.300    
. Crediteuren 17 5.742   6.624    
. Belastingen en premies sociale            
verzekeringen 17 6.121   896    
. Pensioenen 17 196   188    
    ----------   ----------    
      14.659   14.590  
             
OVERLOPENDE PASSIVA 18   3.271   2.990  
             
      ------------   ------------  
Totaal Passiva     57.193   53.835  
      =======   =======