(bedragen x € 1.000,-)

           
  Ref. 2020   2019  
           
Netto omzet 20   76.553   74.665
           
Bedrijfslasten:          
. Uitbesteed werk en          
andere externe kosten 21 28.014   27.273  
. Personeelskosten 22 28.018   27.340  
. Voertuigkosten 23 5.875   5.582  
. Afschrijvingskosten 24 7.662   6.457  
. Overige bedrijfskosten 25 5.356   4.862  
    ------------   ------------  
Totaal bedrijfslasten     74.925   71.514
      ------------   ------------
           
Bedrijfsresultaat     1.628   3.151
           
Rentelasten en soortgelijke kosten 26   -220   -316
      ------------   ------------
Resultaat uit gewone          
bedrijfsuitoefening          
vóór belastingen     1.408   2.835
           
Belastingen resultaat uit          
gewone bedrijfsuitoefening 27   -149   -620
           
Resultaat deelnemingen     0   0
      ------------   ------------
Resultaat na belastingen     1.259   2.215
      =======   =======
           
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen     0   0
      ------------   ------------
Totaalresultaat van de rechtspersoon     1.259   2.215
      =======   =======