(bedragen x € 1.000,-)

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de [betreffende] paragaaf van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

De Meerlanden Holding N.V. heeft ten behoeve van haar dochterondernemingen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 4.994 (2019: € 5.136).

Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

28 Immateriële vaste activa

  31-12-2020 31-12-2019
Concessie, vergunningen en intellectuele eigendom 149 117
  ====== ======

29 Materiële vaste activa

  Bedrijfs- Installaties Rollend Overige Materiële Totaal
  gebouwen   materieel bedrijfs- vaste activa  
  en terreinen     middelen in uitvoering  
Stand per 1 januari 2020            
             
Aanschafprijs 11.866 1.300 262 2.299 0 15.727
Afschrijvingen -5.632 -515 -141 -2.124 0 -8.412
  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Boekwaarde 6.234 785 121 175 0 7.315
             
Mutaties:            
•        Investeringen 21 33 31 125 0 210
•        Reclass aanschafprijs 0 0 -41 -1.162 0 -1.203
•        Afschrijvingen -358 -72 -32 -78 0 -540
•        Reclass afschrijvingen 0 0 41 1.162 0 1.203
•        Desinvesteringen -115 -14 -66 -291 0 -486
•        Afschrijvingen op 115 14 37 291 0 457
desinvesteringen            
  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Saldo mutaties -337 -39 -30 47 0 -359
             
Stand per 31 december 2020            
Aanschafprijs 11.772 1.319 186 971 0 14.248
Afschrijvingen -5.875 -573 -95 -749 0 -7.292
  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Boekwaarde 5.897 746 91 222 0 6.956
  ====== ====== ====== ====== ====== ======

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 16. Langlopende schulden.

30 Financiële vaste activa

  Deelnemingen Vorderingen
op groepsmijen
Overige
vorderingen
Totaal
         
Stand per 1 januari 2020 6.453 16.000 169 22.622
Mutaties:        
•        Resultaat deelnemingen 1.715 0 0 1.715
•        Ontvangen dividend 0 0 0 0
•        Waardeveranderingen 0 0 9 9
•        Latente belastingvordering 0 0 71 71
•        Aflossing Langlopende vorderingen 0 -5.500 0 -5.500
•        Naar / van kortlopende vorderingen 0 500 0 500
  ---------- ---------- ---------- ----------
Stand per 31 december 2020 8.168 11.000 249 19.417
  ====== ====== ====== ======

De onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van De Meerlanden Holding N.V. gehanteerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Naar verwachting wordt € 0 in 2021 verrekend.

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft achtergestelde renteloze leningen verstrekt aan de volgende groepsmaatschappijen:

  • Compostering BV. Hoofdsom € 12.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 12 jaar. De vordering bedraagt € 9.000 per 31 december 2020;
  • Afval Inzameling en Reiniging BV. Hoofdsom € 15.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 5 jaar. De vordering bedraagt € 6.000 per 31 december 2020;
  • JJM Heemskerk BV. Hoofdsom € 3.800 op 31-12-2017, met een looptijd van 8 jaar. De vordering bedraagt € 0 per 31 december 2020.

Aflossing vindt plaats per jaar in gelijke termijnen. De in 2021 te ontvangen aflossingen zijn geherrubriceerd naar de kortlopende vorderingen.

31 Voorraden

Betreft voorraad dieselolie.

32 Vorderingen

  31-12-2020 31-12-2019
     
Debiteuren 0 0
  ---------- ----------
Totaal 0 0
  ====== ======

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 0 (vorig jaar: € 8). De vorderingen vervallen binnen één jaar.

33 Overlopende activa

  31-12-2020 31-12-2019
     
NTO diversen 5 3
Vooruitbetaalde bedragen 228 223
  ---------- ----------
Totaal 233 226
  ====== ======

De overlopende activa hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

34 Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen vervallen binnen één jaar. Er is geen voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

35 Liquide middelen

  31-12-2020 31-12-2019
     
Bankiers en kassen 1.142 47
  ====== ======

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

36 Eigen vermogen

  Geplaatst Agio- Algemene Onverdeeld Totaal Totaal
  kapitaal reserve reserve resultaat 2020 2019
        na    
        belasting    
Stand per 1-1 8.440 1.218 17.219 2.215 29.092 28.220
Mutaties:            
•        Ingehouden winst 0 0 1.329 -1.329 0 0
•        Uitgekeerd dividend 0 0 0 -886 -886 -1.343
•        Resultaat boekjaar 0 0 0 1.259 1.259 2.215
  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Saldo mutaties 0 0 1.329 -956 373 872
Stand per 31-12 8.440 1.218 18.548 1.259 29.465 29.092
  ====== ====== ====== ====== ====== ======

37 Voorzieningen

  Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
  01-01-2020 2020 2020 31-12-2020
Voorziening toekomstige jubileum        
uitkeringen 15 2 0 17
Voorziening eigen risico ww 0 21 -17 4
  ------------ ------------ ------------ ------------
Totaal 15 23 -17 21
  ======= ======= ======= =======

De voorziening wordt berekend voor de toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,0% gehanteerd wordt.

Bij de berekening van de voorziening WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 17 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken (2019: € 14).

38 Langlopende schulden

Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

39 Kortlopende schulden

  31-12-2020 31-12-2019
     
Schulden aan kredietinstellingen 0 4.290
Aflossingsverplichtingen leningen 2.600 3.300
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.437 1.329
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.835 1.253
Pensioenen 191 188
  ------------ ------------
Totaal 10.063 10.360
  ======= =======

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar. Meerlanden heeft de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ aangevraagd en maakt daar gebruik van. De bedragen eind december 2020 zijn voor de omzetbelasting € 1.616 en voor de loonheffingen € 2.685.

40 Overlopende passiva

  31-12-2020 31-12-2019
     
Nog te betalen kosten 809 699
  ------------ ------------
Totaal 809 699
  ======= =======

41 Niet uit de balans blijkende verlichtingen en risico's

  Totaal < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar
  44196   < 5 jaar  
         
Activa in bestelling 158 158 0 0
Overige verplichtingen 438 175 263 0
  ---------- ---------- ---------- ----------
Totaal 596 333 263 0
  ====== ====== ====== ======

42 Fiscale eenheid

De Meerlanden Holding N.V. vormt met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en voor de omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Bij de dochterondernemingen wordt een belastinglast berekend o.b.v. het door de dochterondernemingen behaalde commerciële resultaat. Door de Meerlanden Holding N.V. wordt met de dochterondernemingen via de rekening-courantverhouding afgerekend.

43 Personeelskosten

Het aantal personeelsleden per ultimo 2020 bedraagt 22,4 FTE (2019: 20,5). Er zijn geen medewerkers werkzaam buiten Nederland.

44 Accountantshonoraria

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht:

  2020 2019
     
Controle van de jaarrekening 124 100
Andere controleopdrachten 6 8
Andere niet-controlediensten 0 0
  ---------- ----------
Totaal 130 108
  ====== ======

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht.

45 Bezoldiging directie en raad van commissarissen

De statutaire directie wordt gevormd door mevrouw drs. A.H.J.M.F. Kierkels. Mevrouw Kierkels is bestuurder sinds 1 november 2015. De bezoldiging van de bestuurder in het verslagjaar past binnen de kaders van het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juli 2015 vastgestelde beloningsbeleid. Met inachtneming van artikel 2:383 lid 1 BW blijft de vermelding bezoldiging bestuurder in de jaarrekening achterwege indien deze herleid kan worden tot een enkele natuurlijk persoon.

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen bedroeg over 2020 € 87 (2019: € 87).

46 Voorstel winstverdeling

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2020 van De Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 1.259. Met inachtneming van artikel 29 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:

  • € 798 als dividend aan houders van gewone aandelen;
  • € 461 het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze winstverdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Rijsenhout, 5 mei 2021

De Raad van Commissarissen
P.G. Peters, voorzitter 
Mr. E.F. van Galen
Drs. B.N.M. Van der Maarel
Drs. W. Schreuder Goedheijt
Mr. J-P. Schaaij MBA

Het Bestuur
Drs. A.H.J.M.F. Kierkels