(bedragen x € 1.000,-)

6 Immateriële vaste activa

    Concessies, vergunningen   Totaal
    en intellectuele eigendom    
Stand per 1 januari 2020        
Aanschafprijs   2.614   2.614
Afschrijvingen   -2.304   -2.304
    ----------   ----------
Boekwaarde   310   310
         
Mutaties:        
•        Investeringen   98   98
•        Afschrijvingen   -172   -172
•        Desinvesteringen   -14   -14
•        Afschrijvingen op   14   14
desinvesteringen        
    ----------   ----------
Saldo mutaties   -74   -74
         
Stand per 31 december 2020        
Aanschafprijs   2.698   2.698
Afschrijvingen   -2.462   -2.462
    ----------   ----------
Boekwaarde   236   236
    ======   ======

7 Materiële vaste activa

  Bedrijfs- Installaties Rollend Overige Materiële
  gebouwen   materieel bedrijfs- vaste activa
  en terreinen     middelen in uitvoering
Stand per 1 januari 2020          
Aanschafprijs 23.183 21.819 27.258 29.449 808
Afschrijvingen -11.682 -9.872 -15.732 -20.760 0
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Boekwaarde 11.501 11.947 11.526 8.689 808
           
Mutaties:          
•        Investeringen 580 285 3.333 3.594 869
•        Reclass aanschafprijs 0 0 -228 0 0
•        Afschrijvingen -963 -1.260 -2.397 -1.835 0
•        Reclass afschrijvingen 0 0 228 0 0
•        Desinvesteringen -115 -86 -3.012 -1.275 -1.028
•        Afschrijvingen op 115 86 2.922 1.224 0
desinvesteringen          
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Saldo mutaties -383 -975 846 1.708 -159
           
Stand per 31 december 2020          
Aanschafprijs 23.648 22.018 27.351 31.768 649
Afschrijvingen -12.530 -11.046 -14.979 -21.371 0
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Boekwaarde 11.118 10.972 12.372 10.397 649
  ====== ====== ====== ====== ======

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 16. Langlopende schulden.

8 Financiële vaste activa

    Overige Totaal    
    Vorderingen      
Stand per 1 januari 2020   12 12    
           
Waardeveranderingen   9 9    
    ---------- ----------    
Stand per 31 december 2020   21 21    
    ====== ======    

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de afsluitkosten van leningen opgenomen. Deze hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. Onder de overige vorderingen per 1 januari 2020 is eveneens de waarde van een rentecap opgenomen. Deze is per 1 juli 2020 afgelopen. De waardevermindering heeft betrekking op de lineaire amortisatie van de afsluitkosten van leningen.

9 Voorraden

Betreft voorraad wegenzout, dieselolie, rolemmers en magazijn. Op de voorraden rust stil pandrecht

10 Vorderingen

  31-12-2020 31-12-2019      
           
Debiteuren 3.515 3.645      
Vorderingen op participanten 3.060 2.757      
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 482 255      
  ---------- ----------      
Totaal 7.057 6.657      
  ====== ======      

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 13 (vorig jaar: € 22). De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar

11 Overlopende activa

  31-12-2020 43830      
           
Nog te factureren omzet 955 1.025      
Waarborgsommen 77 77      
NTO diversen 519 632      
Vooruitbetaalde bedragen 607 250      
  ---------- ----------      
Totaal 2.158 1.984      
  ====== ======      

De overlopende activa hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

12 Liquide middelen

  31-12-2020 43830      
           
Bankiers en kassen 2.066 250      
  ====== ======      

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming. De bankrekeningen van de groepsmaatschappijen van De Meerlanden Holding N.V. zijn bij zowel de ING als de Rabobank opgenomen in een saldo- en rentecompensatie stelsel.

13 Groepsvermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

14 Geplaatst kapitaal

  Maatschappelijk
kapitaal
Geplaatst en
volgestort
     
           
    31-12-2020 31-12-2019    
           
Gewone aandelen:          
Haarlemmermeer   97.229 97.229    
Aalsmeer   17.019 17.019    
Noordwijk   2.447 2.447    
Heemstede   24.580 24.580    
Bloemendaal   4.820 4.820    
Diemen   20.427 20.427    
Lisse   8.950 8.950    
Hillegom   8.008 8.008    
    ------------ ------------    
Totaal gewone aandelen 600.000 183.480 183.480    
Totaal in duizenden euro’s 27.600 8.440 8.440    
  ======= ======= =======    

Nominale waarde per aandeel is € 46,00. De winst per aandeel bedraagt € 6,86. Voor de voorgestelde winstverdeling over 2020 verwijzen wij naar het onder de ‘Overige gegevens’ opgenomen voorstel tot winstverdeling.

15 Voorzieningen

  Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Totaal
  jubilea eigen risico rechts- latente  
    ww/wga/wia geschillen belastingen  
           
Stand per 1-1-2020 298 422 0 1.043 1.763
Toevoeging 2020 12 166 100 149 427
Onttrekking 2020 -7 -184 0 0 -191
  --------- --------- -------- ---------- ----------
Stand per 31-12-2020 303 404 100 1.192 1.999
  ===== ===== ===== ====== =====

De voorziening jubilea wordt berekend voor toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,0% gehanteerd wordt. Bij de berekening van de voorziening vanwege het eigen risico voor WGA/WIA uitkeringen wordt een inschatting gemaakt van de verwachte mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de WGA/WIA periode die voor rekening van de vennootschap komt.

Bij de berekening van de voorziening WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming en/of groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Van de voorzieningen is een bedrag van € 1.778 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken (2019: € 1.631).

16 Langlopende schulden

             
  Stand per Aflossingen Stand per Aflossings- Restant Restant
  31-12-2019 2020 31-12-2020 verplichting looptijd looptijd
        2021 > 1 jaar < 5 jaar
          < 5 jaar  
Kredietinstellingen            
BNG 391 391 0 0 0 0
Triodos Bank 727 727 0 0 0 0
RABO Groenbank 582 582 0 0 0 0
BNG 2.500 1.000 1.500 1.000 500 0
RABO 4.500 600 3.900 600 2.400 900
BNG 0 0 5.000 1.000 4.000 0
  ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Totaal 8.700 3.300 10.400 2.600 6.900 900
  ====== ====== ====== ====== ====== ======

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kredietinstellingen:
 • BNG, oorspronkelijk groot € 3.000 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. De lening is in de loop van 2020 volledig afgelost.
 • Triodos Bank, groenfinanciering met bankgarantie van de BNG, oorspronkelijk groot € 5.815 met een vaste rente van in totaal 3,275% gedurende de looptijd van de lening. De lening is in de loop van 2020 volledig afgelost.
 • Rabo Groenbank, oorspronkelijk groot € 5.815 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. Het renterisico op deze lening is afgedekt met een renteswap. De lening is in de loop van 2020 volledig afgelost.
 • BNG, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2020 € 1.500 met een resterende looptijd van 1 jaar en 5 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2021 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • RABO, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,4% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2020 € 3.900 met een resterende looptijd van 6 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2021 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • BNG, een nieuwe lening per 30-11-2020 van € 5.000 met een vaste rente van in totaal 1,17% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2020 € 5.000 met een resterende looptijd van 4 jaar en 11 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2021 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

 • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken;
 • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000 op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie, aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer;
 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van De Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V., Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., en J.J.M. Heemskerk B.V.;
 • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2020: 3,0; gedurende boekjaar 2019: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief eventueel achtergestelde leningen;
 • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vaste activa te bedragen;
 • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4. De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden;
 • De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken. De gerealiseerde niveaus over boekjaar 2020 zijn:
  • Net Senior Debt/Ebitda ratio: 0,9
  • Solvabiliteitsratio: 51,5%
  • DSCR: 2,1

Financiële instrumenten

De Meerlanden Holding N.V. past kostprijshedge accounting toe voor een renteswap die ervoor zorgt dat de variabele rente op een van de langlopende leningen wordt omgezet in een vaste rente. De Meerlanden Holding N.V. heeft in 2012 een renteswap afgesloten op een lening met variabele rente voor een bedrag van eind 2019 € 582. De marktwaarde van deze swap bedroeg op 31 december 2019 € 7 negatief. Deze renteswap is per 1 juli 2020 afgelopen.

17 Kortlopende schulden

  31-12-2020 31-12-2019        
             
Schulden aan kredietinstellingen 0 3.582        
Aflossingsverplichtingen leningen 2.600 3.300        
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.742 6.624        
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.121 896        
Pensioenen 196 188        
  ---------- ----------        
Totaal 14.659 14.590        
  ====== ======        

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. Het maximaal op te nemen krediet bij kredietinstellingen bedraagt € 8.600.

17.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

  31-12-2020 31-12-2019        
             
Omzetbelasting 2.180 233        
Loonheffingen 3.941 663        
  ---------- ----------        
Totaal 6.121 896        
  ====== ======        

Meerlanden heeft de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ aangevraagd en maakt daar gebruik van. De bedragen eind december 2020 zijn voor de omzetbelasting € 1.616 en voor de loonheffingen € 3.203.

18 Overlopende passiva

  31-12-2020 31-12-2019        
             
Nog te ontvangen facturen 1.388 1.370        
Nog te betalen personeelskosten 1.129 1.128        
Verlofvoorziening 641 434        
Te betalen rente 7 20        
Overig 105 38        
  ---------- ----------        
Totaal 3.271 2.990        
  ====== ======        

De overlopende passiva hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar.

19 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

  Totaal < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar    
  31-12-2020   < 5 jaar      
             
Activa in bestelling 3.847 3.847 0 0    
Overige verplichtingen 759 321 438 0    
  ---------- ---------- ---------- ----------    
Totaal 4.606 4.168 438 0    
  ====== ====== ====== ======    

De activa in bestelling betreffen aangegane verplichtingen voor de aanschaf van met name voertuigen en inzamelmiddelen.

De overige verplichtingen betreffen huurcontracten voor onroerend goed. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie van € 27 afgegeven. Voor het nakomen van uit te voeren werkzaamheden is een bankgarantie van € 2 afgegeven.