(bedragen x € 1.000,-)

20 Netto omzet

De netto omzet is als volgt te splitsen:

  2020 2019
     
Gemeenten 48.208 46.310
Bedrijven 17.208 17.347
VAB 4.926 4.663
Compostering 4.352 4.373
Overige opbrengsten 1.859 1.972
  ---------- ----------
Totaal 76.553 74.665
  ====== ======

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit kringloopactiviteiten, sorteren en ontmantelen E-waste en overige werkzaamheden voor derden. De omzet wordt geheel in Nederland behaald.

Transacties met verbonden partijen

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt De Meerlanden Holding N.V. goederen en diensten van en aan verschillende verbonden partijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.

21 Uitbesteed werk en externe kosten

  2020 2019
     
Verwerking restafval 8.590 6.664
Verwerking locatie VAB te Voorhout 6.936 6.433
Verwerking overige afvalstoffen 1.550 2.918
Uitbesteed werk 8.781 8.787
Uitbesteed transport 889 936
Overige externe kosten 1.268 1.535
  ---------- ----------
Totaal 28.014 27.273
  ====== =====

22 Personeelskosten

  2020 2019
     
Lonen en salarissen 16.672 16.047
Sociale lasten 2.356 2.272
Pensioenlasten 1.977 1.814
Mutatie wga/wia/ww voorziening 166 388
Ingehuurd extern personeel 6.173 6.043
Overige personeelskosten 674 776
  ---------- ----------
Totaal 28.018 27.340
  ====== ======

22.1 Gemiddeld aantal werknemers

Het aantal personeelsleden is als volgt te splitsen:

  2020 2019
     
Uitvoerend aantal FTE 227,2 229,4
Ondersteunend aantal FTE 100,1 99,6
  ---------- ----------
Totaal aantal FTE 327,3 329
  ====== ======
     

Het gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0 in 2020 (2019: 0). Het aantal personeelsleden werkzaam buiten Nederland bedraagt 0 in 2020 (2019: 0).

23 Voertuigkosten

  2020 2019
     
Brandstofkosten 1.871 2.019
Onderhoud en reparatiekosten 2.346 2.361
Verzekeringen, belastingen en eigen risico schades 880 694
Ingehuurd materieel van derden 778 508
  ---------- ----------
Totaal 5.875 5.582
  ====== =====

24 Afschrijvingskosten

  2020 2019
     
Afschrijvingskosten op immateriële vaste activa 172 261
Afschrijvingskosten op materiële vaste activa 6.455 6.185
Afschrijvingskosten op financiële vaste activa 7 11
Verlies uit afstoting materiële vaste activa 1.028 0
  ---------- ----------
Totaal 7.662 6.457
  ====== =====

Het verlies uit afstoting materiële vaste activa betreft de afboeking van de investeringen in “Meer Groene Warmte” en “Biobased”.

25 Overige bedrijfskosten

  2020 2019
     
Huisvesting, belastingen en nutsvoorzieningen 2.546 2.310
Kantoor- en advieskosten 2.455 2.284
Overige kosten 355 268
  ---------- ----------
Totaal 5.356 4.862
  ====== ======

26 Financiële baten en lasten

  2020 2019
     
Rentelasten en soortgelijke kosten 220 316
  ---------- ----------
Totaal 220 316
  ====== ======

27 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Het bedrag aan belastingen dat rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt bedraagt nihil. Vorig jaar eveneens nihil. Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% (2019: 25%), waarbij het gewogen gemiddelde tarief is berekend op basis van de resultaten vóór belastingen. De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2020 bedraagt € 149, ofwel 11% van het resultaat voor belastingen (2019: 22%).

  2020 2019
     
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.408 2.835
     
- Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland 335 697
- Belastingeffect van:    
- Resultaten onder de samenwerkingsverbandvrijstelling -288 -284
- Niet aftrekbare kosten 102 77
Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren 0 130
--------------------------------------------- ---------- ----------
Belastinglast 149 620
     
Effectief belastingtarief 11% 22%
Toepasselijk belastingtarief 25% 25%

Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 2.984 (2019: € 3.920) worden gecompenseerd met de fiscale faciliteit betreffende willekeurige afschrijving op materiële vaste activa.

Het effectieve tarief wijkt af van het toepasselijke tarief. Op grond van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zijn activiteiten op het gebied van afval en het beheer van de openbare ruimte, die uitgevoerd worden voor de gemeenten, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing.

In 2019 is overeenstemming bereikt tussen de brancheorganisatie NVRD en de Belastingdienst over de reikwijdte van de vrijstelling voor afvalinzameling en -ontdoening. De effecten van deze afspraken zijn met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 verwerkt in de jaarrekening 2018. Inmiddels zijn tot en met boekjaar 2018 definitieve aanslagen ontvangen. De afwijking tussen de schattingen die gemaakt zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en de definitieve aanslagen zijn verwerkt in de jaarrekening 2019. Zie ook “Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren”.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.