Vanaf december 2019 heeft COVID-19 in enkele weken tijd de wereld in haar greep gekregen. Dit heeft een vergaande impact op iedereen en ook op de medewerkers van Meerlanden.

Het grootste gedeelte van de dienstverlening van Meerlanden valt onder vitale beroepen en moet doorgang vinden. Dit betekent dat collega’s die actief zijn in de operatie dagelijks op een verantwoorde en veilige wijze het werk moeten kunnen uitvoeren. Om de veiligheid van onze mensen en klanten te waarborgen en de dienstverlening op peil te kunnen houden, hebben we al vroeg geanticipeerd en de nodige maatregelen getroffen.

Coördinatieteam

Nog voor de eerste besmettingen in Nederland kwamen, is geïnventariseerd welke protocollen er lagen sinds de Mexicaanse griep (2009). Halverwege februari formeerden we een coördinatieteam om de gevolgen van de COVID-19 pandemie beheersbaar te houden. Dit team heeft gezorgd voor preventieve maatregelen, passend bij de situatie binnen Meerlanden, protocollen om de continuïteit van de meest essentiële dienstverlening te borgen en een communicatiestrategie om alle medewerkers tijdig en adequaat te informeren. Het coördinatieteam monitort de landelijke en regionale ontwikkelingen en stelt waar nodig maatregelen of werkwijze bij en houdt actief contact met alle medewerkers om eventuele gezondheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen. Onze aanpak is steeds gericht op preventie, inzicht en gezond werken. Voor twee scenario’s is de impact op de dienstverlening onderzocht, te weten:

  1. minder mensen beschikbaar waardoor dienstverlening weg zou vallen en
  2. de mogelijkheid dat regio’s of gebieden als besmet gebied aangemerkt zouden worden. Voor beide scenario’s zijn plannen opgesteld met preventieve maatregelen en een afschalingsprotocol.

Persoonlijke benadering

Centraal in onze preventieve aanpak staat de persoonlijke benadering. Door de thuissituatie van onze medewerkers in beeld te brengen, creëren we overzicht, weten wij bijvoorbeeld welke collega’s schoolgaande kinderen hebben, gezinsleden met een kwetsbare gezondheid of zelf extra moeten oppassen om niet besmet te raken. We maken iedereen bewust van onveilig gedrag en mogelijke risico’s. Medewerkers die ziek werden of niet mochten werken, omdat bijvoorbeeld een huisgenoot ziek was, kregen direct persoonlijke begeleiding. Zodat het maken van keuzes een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. Hier is zeer positief op gereageerd. Onze betrokkenheid werd gevoeld én het gaf de medewerkers duidelijkheid. Wat ons betreft is dit de succesfactor van de aanpak.

Maatregelen

Voor elke activiteit is de afweging gemaakt of deze verantwoord uitgevoerd kon worden, waarna er waar nodig (preventieve) maatregelen en voorschriften zijn opgesteld. Uitgangspunt is dat alle collega’s zich tijdens het uitvoeren van het werk veilig voelen en zich minimaal aan de landelijke richtlijnen kunnen houden. Er zijn vooraf scenario’s ontwikkeld voor een gehele of gedeeltelijke lockdown situatie en voor kritische processen zijn aanvullende maatregelen genomen. Voor noodzakelijke onderdelen die bijvoorbeeld uit het buitenland moesten komen zijn op voorhand maatregelen getroffen. Ook zijn al onze activiteiten ingedeeld op prioriteit, zodat we weten waar we moeten afschalen als we personeelsleden te kort komen. Het vooraf treffen van maatregelen hebben we ook doorgetrokken richting externen en derden met wie we samenwerken, bijvoorbeeld uitzendbureaus en opleidingsinstituten.

Maatregelen
Maatregelen

Dienstverlening

Hoewel de aanvoer van publiek afval fors groeide als gevolg van de lockdown, konden we onze dienstverlening in stand houden. De inzamelmiddelen in de wijken waren sneller vol en werden vaker geleegd. Door meer auto’s op straat konden de inzamelwagens niet overal goed bij, waardoor routes soms aangepast moesten worden. Tevens moesten de medewerkers extra alert zijn op onveilige situaties, omdat er meer kinderen op straat speelden. Waar extra aanbod leidde tot meer bijplaatsingen en zwerfafval, plaatsten we tijdelijke inzamelmiddelen en zochten we vooraf afstemming met de gemeenten. Tevens hebben we kritisch gekeken naar activiteiten waarbij direct contact met bewoners optreedt. Zowel voor bewoners als onze medewerkers dient dit veilig te zijn. Als voorbeeld werd de toegang tot onze milieustraten beperkt en de KCA-route tijdelijk gestaakt. De Meerwinkel is in lijn met overige niet-essentiële winkelvoorzieningen op meerdere momenten gesloten geweest.

Communicatie

Instructies en informatie over maatregelen moesten snel en helder gedeeld worden. Hiervoor is ons intern platform Cloudia ingezet. Onder meer via vlogs, waarin onze directeur Klant en Operatie, Just Zandhuis, het overheidsbeleid en de gevolgen voor Meerlanden toelicht. Eerst wekelijks, later na iedere persconferentie over COVID-19 maatregelen. Onze gemeenten informeerden wij over de situatie binnen Meerlanden en de eventuele effecten in de dienstverlening.

Contact

Naast alle richtlijnen worden sociale aspecten niet vergeten. Als het mogelijk was, zijn (binnen de kaders van RIVM-voorschriften) informele bijeenkomsten in kleine groepen georganiseerd. Ook online zijn gezamenlijke momenten geweest om bij te praten en elkaar te zien. Gezien de grote diversiteit in activiteiten, werktijden en digitale mogelijkheden blijft het een uitdaging iedereen te bereiken. Daarom is er ook regelmatig een presentje naar het huisadres gestuurd. Het afgelopen jaar is door onze medewerkers ondanks alles enorm veel flexibiliteit en inzet getoond. Dat wordt gezien en zeer gewaardeerd.

Goed opdrachtgeverschap

Binnen onze bedrijfsvoering hebben we vanuit ‘goed opdrachtgeverschap’ stilgestaan bij onze ketenverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat we de consequenties van COVID-19 voor onze leveranciers in de gaten hebben gehouden. Zo hebben we de afgenomen dienstverlening van leveranciers, zoals schoonmaak, en ons betrouwbare betaalgedrag op peil gehouden.

COVID-19 effecten op de grondstoffenmarkt

Gedurende het jaar heeft de COVID-19 crisis ook effect gehad op de grondstoffenmarkt. Door extra aanbod van bijvoorbeeld plasticstromen was er meer afval om te sorteren en vermarkten, waardoor de prijzen voor granulaat omlaag gingen. Ook kon niet alles zo snel verwerkt worden of worden afgezet op de markt. Bij afvalstromen die een mondiale of Europese afzetmarkt kennen, zoals textiel en papier, stokte de import en export en besloten sommige landen om te stoppen met import van deze stromen. Hierdoor viel de opbrengsten van deze stromen fors terug of moest ervoor betaald worden om afzet mogelijk te maken. De combinatie van meer te verwerken afval en druk op de opbrengsten zorgt ervoor dat de gemeenten over 2020 met hogere verwerkingskosten worden geconfronteerd.