In de Europese Klimaatwet is ‘klimaatneutraliteit in 2050’ vastgelegd als doel.

Afgelopen jaar stelde de Europese Commissie in het Europese Klimaatplan-2030 voor om het doel voor de reductie van broeikasgasemissies in 2030 te verhogen, van 40 naar ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. Deze aangescherpte ambitie leidt vermoedelijk tot extra beleidsinspanningen voor Nederland, zowel op Rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau.

PBL en SER rapporten

In 2020 zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) afgerond. Deze hebben betrekking op de opwekking van duurzame elektriciteit en duurzame warmte voor de bebouwde omgeving, inclusief de benodigde opslag en energie-infrastructuur. De Meerlandenregio valt in drie verschillende energieregio’s: Amstelland, Holland Rijnland4 en Noord-Holland Zuid5. De laatste twee noemen restwarmte expliciet als onderdeel van de RES. In 2021 moeten de gemeenten hun Warmteplan gereed hebben, waarin per buurt staat welke warmtebron aardgas vervangt en per wanneer. Er zijn twee adviezen uitgebracht voor het gebruik van biomassa in de energietransitie. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet zowel voor- als nadelen bij het gebruik van biomassa voor energietoepassingen. De Sociaal Economische Raad (SER) kwam tot vergelijkbare conclusies. Bovendien concludeerde de SER dat de discussie over het imago van de duurzaamheid van biomassa sterk gepolariseerd is. Zij adviseren daarom een keus te maken en houtige biomassa niet langer te gebruiken voor energietoepassingen. In afwachting van een kabinetsbesluit durven marktpartijen niet meer te investeren. Meerlanden heeft mede als gevolg hiervan de ontwikkeling van de bio warmte-installatie voor Park Rijk stopgezet. Zie verder "De Groene Energiefabriek". Desalniettemin zoeken we nog steeds naar een nuttige toepassing van de restwarmte van de compostering. Tot slot hebben wij met kennis en ervaring bijgedragen aan het onderzoek van de gemeente Heemstede en Waternet naar een warmtenet in Heemstede. Hetzelfde deden wij bij het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer naar een pilot voor een aardgas vrije wijk in Rijsenhout.