De Rijksoverheid streeft voor 2050 naar een volledig circulaire economie.

Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd; 50% minder grondstoffenverbruik dan in 2017. In 2018 is hiervoor de basis gelegd met het opstellen van het grondstoffenakkoord en vijf transitieagenda’s. Meerlanden heeft het grondstoffenakkoord ondertekend. In het uitvoeringsprogramma 2019-2023 zijn de plannen en activiteiten uit deze transitieagenda’s verder uitgewerkt.

Zij tonen wat haalbaar is en zijn inspiratie voor verdere innovatie. Het kabinet geeft hiermee aan op welke manier zij de transitie naar een circulaire economie faciliteert. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en eens in de twee jaar rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving over de voortgang. Het kabinet heeft met Prinsjesdag aangegeven 40 miljoen euro extra te willen investeren in inactieven die bijdragen aan het versnellen en opschalen van de circulaire economie.

Circulaire economie, ecodesign en efficiënt materiaal gebruik Circulaire economie, ecodesign en efficiënt materiaal gebruik
Pictogrammen afvalscheiding

Om gebruik van (schaarse) grondstoffen te verminderen en hergebruik te stimuleren, ontwikkelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In dit VANG-programma staan de doelstellingen met betrekking tot het huishoudelijk afval in Nederland voor 2020 en 2025. Dit programma is een belangrijk kader voor afvalbeleid bij onze gemeenten en voor de dienstverlening van Meerlanden.